دعوت به همکاری

شرکت ارزیاب مدیریت همام افراد کارآزموده و مجرب و همچنین سرمایه های انسانی مورد نیاز خود را به همکاری دعوت می نماید . واجدین شرایط می توانند از طریق تکمیل فرم پرسشنامه کاری و ارسال آن به ایمیل info@homamco.com آمادگی خود را اعلام نمایند . پس از بررسی مشخصات داوطلبان ، از عزیزانی که دارای شرایط لازم باشند ، جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت به عمل خواهد آمد .

توضیح : اولویت در نیروی انسانی مورد نیاز برای ممیزی و کارشناسان فنی می باشد ، فرمت رزومه  ممیزان به همراه سوابق مربوطه به ایمیل فوق ارسال شود .