When The Best is Possible Good is not Enough

شرکت ارزیاب مدیریت همام ارائه کننده خدمات:

بازرسی فنی

Academy

درخواست ایزو و دریافت گواهینامه

همکاران شرکت ارزیاب مدیریت همام

 
ISO ORGANIZATION
شرکت ارزیاب مدیریت همام

شرکت ارزیاب مدیریت همام با چشم انداز،

“ارائه دادن سبد کامل خدمات ممیزی و آموزش در حوزه استانداردهای سیستم های مدیریتی”

و با ماموریت،

“اجرای ممیزی بیطرفانه، شفاف و اثربخش با رعایت اصول محرمانگی، رازداری و امانتداری، جهت ارتقاء سطح کیفی سیستم های استاندارد مشتریان” در زمینه ممیزی و آموزش سیستم های مدیریتی فعالیت دارد.