بیانیه بی طرفی

به نام خدا

از آنجایی که ارزیابی انطباق باید به طریقی بی طرفانه انجام شود، ما مسئول بیطرفی فعالیت های ارزیابی انطباق خود هستیم و مدیر عامل شرکت ارزیاب مدیریت همام خود متعهد به بی طرفی است و اجازه نمی دهد فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها، بی طرفی را به مخاطره اندازد و بدین منظور این بیانیه را در دسترس عموم قرار داده است. از آنجایی که قضاوت های شایسته و بی طرفانه به نفع جامعه و منافع بلند مدت شرکت می باشد و همچنین به منظور حفاظت از اعتبار حرفه ای و اخذ تصمیمات صحیح و منصفانه، از تمامی کارکنانی چه پرسنل داخلی تمام وقت و چه پاره وقت که در فعالیت گواهی کردن مشارکت دارند انتظار می رود که هر وضعیت شناخته شده ای که ممکن است خود و یا شرکت را در معرض تعارض منافع قرار دهد آشکار نمایند. نهاد گواهی کننده ما، این اطلاعات را ثبت و به عنوان درونداد برای شناسایی تهدیدهای بیطرفی ناشی از فعالیت های این کارکنان یا سازمان هایی که آنها را به کار می گیرد، استفاده می کند و از این کارکنان، درون سازمان یا بیرون از سازمان، استفاده نمی کند، مگر آنکه بتواند اثبات کند هیچ گونه تعارض منافع وجود ندارد. همچنین شرکت ارزیاب مدیریت همام به عنوان یک نهاد گواهی کننده برای پاسخ گویی به هرگونه تهدید برای بی طرفی ناشی از اقدامات سایر اشخاص، نهادها و سازمان ها اقدام می کند. ما هیچگاه فعالیت های ممیزی خود را به یک سازمان ارائه دهنده خدمات مشاورۀ سيستم مديريت برون سپاری نمی کنیم، خدمات مشاوره چه مستقیم چه غیر مستقیم در رابطه با خدمات مرتبط با گواهی کردن ارائه نمی دهیم و سیستم مدیریتی نهادهای گواهی کننده دیگر را گواهی نمی کنیم. مدیریت عامل شرکت ارزیاب مدیریت همام، خود ریسک های باقی مانده از فعالیت های ناشی از گواهی کردن را جهت بررسی اینکه آیا انها در سطح قابل قبول هستند، به صورت دوره ای بازنگری می کند. .

این نهاد گواهی کننده هیچگاه به طور صریح یا تلویحی بیان نمی دارد که اگر از خدمات سازمان مشاوره دهنده مشخص شده ای استفاده شود، گواهی کردن ساده تر، آسانتر، سریع تر و کم هزینه تر خواهد بود و هیچگاه ادعاهای نامناسب هر سازمان مشاوره دهنده مبنی بر اینکه اگر از خدمات آن نهاد گواهی كننده استفاده شود، گواهی کردن ساده تر، آسانتر، سریع تر و کم هزینه ترخواهد بود را تایید نمی کند. علاوه بر این موارد ما برای حصول اطمینان از این که هیچ گونه تعارض منافع وجود نداشته باشد، از کارکنانی که مشاورۀ سیستم مدیریت را ارایه می نمایند، ازجمله کسانی که در سطح مدیریتی فعالیت دارند و در سیستم مدیریت به مشتری مورد نظر دخیل بوده باشند در ممیزی یا سایر فعالیت های گواهی کردن استفاده نمی کنیم مگر آنکه از تاریخ ارائه خدمات مشاوره حداقل بیش از دوسال گذشته باشد. .

همچنین نهاد گواهی كننده ما برای پاسخ گویی به هرگونه تهدید برای بی طرفی ناشی از اقدامات سایر اشخاص، نهادها و سازمان ها اقدام می کند.

همچنین از تمامی کارکنان اعم از درون سازمان یا بیرون از سازمان خواسته می شود که:

  • تمامی اطلاعات مربوط به سازمانهای طرف قرارداد که از منابعي به غير از آنها (مانند شاكي، سازمان های تنظيم كننده مقررات) دریافت می شود را محرمانه در نظر بگیرند.
  • بی طرفانه عمل کنند و نباید اجازه دهند که امور تجاری، مالی سایر فشارها باعث خدشه دار شدن بی طرفی شود.
  • کارکنانی که در ارزیابی سیستم های مدیریت با هدف صدور گواهینامه مشارکت دارند در مشاوره مدیریتی و فنی مشتریان مشارکت نداشته باشند.

از آنجا که انجام ممیزی داخلی به وسیله نهاد گواهی کننده یا هر بخشی از آن با شخصیت حقوقی برای مشتریان گواهی شده یک تهدید بارز در رابطه با بی طرفی است، بنابر این نهاد گواهی كننده و هر بخشی از آن با شخصیت حقوقی تحت کنترل سازمان، نباید انجام یا ارائه خدمات ممیزی های داخلی برای مشتریان گواهی شده اش را پیشنهاد بدهند و نباید سیستم مدیریتی را که ممیزی های داخلی آن را انجام داده است، ظرف مدت حداقل دو سال پس از پایان ممیزی های داخلی گواهی کند. تمامی افراد درگیر در فعالیت های گواهی کردن، باید در جهت شناسایی، تحلیل، ارزیابی، تهدید، پایش و مستندسازی ریسک های مرتبط با بی طرفی و تضاد منافع ناشی از انجام گواهی کردن مشارکت نمایند.

تا زمانی که ریسک ها و تهدید های بیطرفی تا حد قابل قبول کاسته نشده باشد، ما از پرسنل درون سازمان یا بیرون از سازمان و یا از خدمات یا محصولی که مستقیما توسط مشتری ارائه می شود، استفاده نمی کنیم. .

موارد مندرج در زیر از استاندارد ISO/ IEC 17021:2015-1 برای خدمات گواهی کردن است که قابل کاربرد در تمامی خدمات ما می باشد:

  • بیطرف بودن و بی طرف انگاشته شدن برای ارائه خدمات گواهی کردن توسط یک نهاد گواهی كننده به صورتی که ایجاد اطمینان نماید، ضروری است.
  • این موضوع که مشتری منبع درآمد برای یک نهاد گواهی كننده است و هزینه های گواهی کردن را پرداخت می کند و این که این امر، تهدیدی بالقوه براي بی طرفی است، پذیرفته شده است.
  • برای دستیابی و حفظ اطمینان، لازم است که تصميمات نهاد گواهی كننده بر اساس شواهد عینی مربوط به انطباق (یا عدم انطباق) که نهاد به دست می آورد باشد و این که تصمیمات آن توسط سایرذی نفعان یا سایر طرف ها تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

تهدیدهای مربوط به بی طرفی میتواند شامل موارد زیر باشد اما محدود به این موارد نمیشود. شرکت ارزیاب مدیریت همام جهت پیشگیری از مواجه شدن با این تهدیدها مکانیزم های مرتبطی ایجاد کرده است.

تمامی اطلاعات مربوط به کارفرما که از منابعي به غير از کارفرما (مانند شاكي، سازمان های تنظيم كننده مقررات) دریافت می شود را محرمانه در نظر بگیرند.

الف) منافع شخصي: مانند وابستگی بیش از اندازه به یک قرارداد برای ارائه خدمت یا هزینه دریافتی یا ترس از دست دادن مشتری یا ترس از بیکار شدن، تا حدی که تاثیر سوء بر عینی گرایی در انجام فعالیت های ارزیابی انطباق گذارد)،

ب) خود بازنگری: تهدیدهایی که از سوی یک شخص یا نهادی که کار انجام شده توسط خود را خود بازنگری می کنند، به وجود می آید. ممیزی کردن سیستم های مدیریتی مشتری که نهاد گواهی كننده، مشاوره سیستم هاي مدیریتی به آن را ارائه کرده است، تهدید مرتبط با خود بازنگری می باشد.

ج) آشنایی (یا اعتماد): تهدیدهایی که از سوی شخص یا نهادی که به علت آشنایی یا اعتماد بیش از حد به شخص دیگر به وجود می آید، بجای اینکه در جستجوی شواهد ممیزی باشد.

د) ارعاب: تهدیدهایی از سوی شخص یا نهادی که شرکت ارزیاب مدیریت همام تصور کند تحت اجبار آشکار یا مخفیانه قرار گیرد. مانند تهدید به جایگزین کردن یا جرایم غیر مرتبط.

ه) رقابت: تهدید های ناشی از ارزیابی مشتریان از بیش از دو شرکت ارزیابی کننده و تمایل به عقد قرارداد توسط نهاد گواهی کننده.